X

سوالات متدوال

 

  • مشاوره تخصصی
  • مشارکت در سرمایه گذاری
  • تامین فضای استقرار
  • حمایت معنوی توسط رهبران بازار
  • ارزشگذاری حرفه ای طرح ها و شرکت ها
  • تقویت تیم تخصصی با معرفی نخبگان و خبرگان تخصصی
  • کمک به تجاری سازی با تامین کمپین تبلیغاتی و حمایت رسانه ای

 

پس از ثبت اطلاعات طرح های پیشنهادی در سایت و طی مراحل براساس فرآیند موجود در سایت.

قراراد محرمانگی پس از تایید شرایط مندرج در مرحله ثبت اولیه طرح ها.