X

1. مهمترین دغدغه کسب و کارهای نوپا چیست؟
2.کلیدی ترین ریسک در سرمایه گذاری خطرپذیر کدام است؟
3.برای موفقیت استارت آپ های حوزه رسانه کدام مورد مانع اصلی است؟
4.اثرگذارترین رسانه کدام مورد است؟


5.تبلیغات برای کسب و کارهای خطر پذیر بهتر است از کدام مرحله شروع شود؟ثبت رأی